Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Відділ містобудування та архітектури

Відділ містобудування та архітектури

Відділ містобудування та архітектури Мурованокуриловецької районної державної адміністрації

Юридична адреса:

вул. Соборна, 117, смт Муровані Курилівці, 23400

тел - (04356) 2-12-05

 

 

Начальник відділу містобудування та архітектури – Позур Юрій Анатолійович

На посаді начальника з 2008 року.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

 райдержадміністрації

від 10 серпня 2010 р. № 274

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування та архітектури

Мурованокуриловецької районної

державної адміністрації

 

1. Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, управлінню містобудування   та   архітектури обласної держадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальників управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

аналіз стану містобудування на території району,  організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

4. У сфері містобудування та архітектури відділ, відповідно до покладених па нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;

2) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

4) веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

5) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

6) розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищних, міських (крім міст обласного підпорядкування) рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

7) координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

8) організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та  архітектури  обласної держадміністрації,  створення  і  оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

9) надає архітектурно-планувальні завдання, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;

10) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

11) здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

12) надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах па території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

13) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

 

14) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

15) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

16) створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

17) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

18) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

19) контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

20) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

21) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням  ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

22) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури

23) виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Відділ має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

залучати  спеціалістів   інших  структурних  підрозділів  районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та з начальниками управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Завідуючий відділом за посадою є головним архітектором району.

8. Завідуючий відділом:

здійснює   керівництво   діяльністю   відділу,   несе   персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на розвиток містобудування та архітектури і утримання апарату відділу, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу;

має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

9. Накази завідуючого відділом, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальниками управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації.

11. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.