Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Друга Всеукраїнська Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція

Переглядів: 484

Мурованокуриловецька  районна державна адміністрація

Мурованокуриловецька районна рада

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ

при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Державний архів Вінницької області

Вінницький обласний краєзнавчий музей

Вінницька обласна універсальна  наукова бібліотека імені К. А. Тімірязєва

 

Інформаційний лист

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Другої Всеукраїнської Мурованокуриловецької науково-краєзнавчої конференції, яка відбудеться 22–23 вересня 2017 року в смт Муровані Курилівці Вінницької області.

Планується робота за напрямками:

- Джерела та наукові дослідження з історії Мурованокуриловеччини;

- Археологія та давня історія регіону;

- Проблеми регіону доби середньовіччя та нового часу;

- Новітній період в історії регіону;

- Визначні діячі та особистості в історії Мурованокуриловеччини;

- Історія підприємств та установ Мурованокуриловеччини;

- Культура, освіта та релігійне життя регіону;

- Природа, ландшафти та топоніміка Мурованокуриловеччини.

Термін подання матеріалів до 20 серпня  2017 року.

Матеріали подавати на ім’я Войнаровського А.В. за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, факультет історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. e-mail: konf.fiep@ukr.net.

 Контакти: Войнаровський А.В. тел: (067)596-15-48; Войтович В. В. тел: (098) 812-48-54.

 

Вимоги до оформлення:

- матеріали подаються українською мовою обсягом 4-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4;

- розмір шрифту 14, Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF);

- поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 15 мм (в автоматичному режимі);

- ініціали та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервали посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 10 у стовпчик, по мірі згадування;

- посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 35], [5, арк. 47];

- на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, контактний телефон;

- матеріали та інформацію про авторів подавати в електронному форматі, а також роздрукованими в одному примірнику;

- подані матеріали повинні бути добре вичитаними;

- цитування джерел допускається лише українською мовою;

- іноземні джерела і назви книг повинні бути звірені з оригіналами;

- у зв’язку з технічними складнощами обмежити включення до статей графічних зображень та

 обмежитись однією таблицею;

- матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

 

Зразок оформлення тексту

О.М. Жук

ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПОДІЛЛЯ

 (КІНЕЦЬ XV – ПЕРША ПОЛОВИНА XVI СТ.)

 

Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими літерами за формою [2, с. 154].

 

Зразок оформлення списку використаних джерел та літератури

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Кафарський А. Повстання в Татарбунарах. – К.: Україна, 2004. – 285 с.

Васевич Р.. Російська експансія Середній Азії. – К.: Основи, 1996. – 317 с.

Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої половини 1655 р. // Український історичний журнал. – 2000. – № 1. – С. 34-42.

Левітас Ф. Російський фактор в зовнішній політиці Богдана Хмельницького // Історія в школі. – 2006. – березень (№ 3). – С. 4-7.

Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України). – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 2960. – 563 арк.

Центральний державний історичний архів України (ЦДІА України). – Ф.193. – Оп. 2. – Спр. 2510. – 1003 арк.

Історія Української РСР. У восьми томах, десяти книгах. – К.: Наука, 1977. – Т. 4. – 748 с.

Величко С. Літопис. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 2. – 609 с.

Wojna narodu polskiego w datach. – Warzsawa, 1966. – 562 s.

 

 

Оргкомітет

 « повернутися до списку новин