Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Депутат Верховної ради України Іван Спориш провів особистий прийом громадян

Переглядів: 389

 

        На при­йом до де­пу­та­та Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни бі­ль­шість лю­дей прийшли з осо­би­с­тими про­бле­ми, з про­хан­ням про гро­шо­ву до­по­мо­гу на лі­ку­ван­ня, з на­ді­єю на пі­д­т­ри­м­ку і по­ро­зу­мін­ня. Та­кож жи­те­лі ра­йо­ну по­ру­ши­ли пи­тан­ня ви­пла­ти «ді­тям вій­ни», про ді­я­ль­ність це­р­ко­в­них гро­мад, ре­монт до­ріг. Приміром, жи­те­ль­ка се­ла Обу­хів Ні­на Гай­да про­си­ла до­по­мо­гу на бу­ді­в­ни­ц­т­во во­до­го­ну в се­лі. На при­йо­мі в де­пу­та­та по­бу­ва­ли ке­рі­в­ни­ки уста­нов та на­вча­ль­них за­кла­дів. Ди­ре­к­тор Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­кої шко­ли-­гі­м­на­зії Во­ло­ди­мир Бо­га­ць­кий по­ді­ли­в­ся ду­м­ка­ми що­до но­во­го за­ко­ну про осві­ту, ро­з­по­вів про ді­я­ль­ність та до­ся­г­нен­ня за­кла­ду. Ви­сло­вив спо­ді­ван­ня на до­по­мо­гу де­пу­та­та в за­мі­ні ві­кон в шко­лі.

         Га­лай­ко­ве­ць­кий сіль­сь­кий го­ло­ва Сві­т­ла­на Іль­ні­ць­ка ро­з­по­ві­ла про жит­тя гро­ма­ди, по­п­ро­си­ла пі­д­т­ри­м­ки де­пу­та­та в бу­ді­в­ни­ц­т­ві бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри. Сні­т­ків­сь­кий сіль­сь­кий го­ло­ва Ві­к­тор Оль­шев­сь­кий пі­д­няв пи­тан­ня ко­ри­с­ту­ван­ня зе­м­лею.

         На при­йо­мі бу­ли при­су­т­ні де­пу­тат об­ла­с­ної ра­ди Пе­т­ро Стру­се­вич, го­ло­ва рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Сер­гій Ла­дан, йо­го за­сту­п­ни­ки Іван Гон­чар і Ва­ле­рій Ко­за­чи­шен, які бра­ли ак­ти­в­ну участь в об­го­во­рен­ні по­ру­ше­них лю­дь­ми про­блем.

         Пе­ре­бу­ва­ю­чи в ра­йо­ні, Іван Спо­риш озна­йо­ми­в­ся з ді­я­ль­ні­с­тю Рі­в­нен­сь­ко­го на­вча­ль­но-­ви­хо­в­но­го ком­пле­к­су. Ди­ре­к­тор за­кла­ду Ні­на Са­у­ляк зве­р­ну­ла­ся з про­хан­ням до­по­мо­г­ти в за­ве­р­шен­ні ре­мо­н­ту в ди­тя­чо­му са­д­ку.

          Та­кож де­пу­тат огля­нув пло­щу бі­ля ра­йон­но­го Бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри, де ве­дуть­ся бу­ді­ве­ль­ні ро­бо­ти по об­ла­ш­ту­ван­ню зо­ни ві­д­по­чи­н­ку. « повернутися до списку новин