Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

СЬО­ГО­ДЕН­НЯ ТА ПЕ­Р­С­ПЕ­К­ТИ­ВИ МУ­РО­ВА­НО­КУ­РИ­ЛО­ВЕ­Ч­ЧИ­НИ

Переглядів: 438

 

25 РО­КІВ НЕ­ЗА­ЛЕ­Ж­НО­С­ТІ УКРА­Ї­НИ: МИ­НУ­ЛЕ,

СЬО­ГО­ДЕН­НЯ ТА ПЕ­Р­С­ПЕ­К­ТИ­ВИ

МУ­РО­ВА­НО­КУ­РИ­ЛО­ВЕ­Ч­ЧИ­НИ

Про це та ба­га­то ін­шо­го ро­з­по­вів в ін­тер­в’ю

для ра­йон­ної га­зе­ти го­ло­ва ра­йон­ної дер­жа­в­ної

ад­мі­ні­с­т­ра­ції Сер­гій Ві­к­то­ро­вич Ла­дан

- Сер­гій Ві­к­то­ро­вич, ви очо­ли­ли ра­йон у ду­же не­ле­г­кий для Укра­ї­ни час. На жаль, су­с­пі­ль­но-­по­лі­ти­ч­на си­ту­а­ція в кра­ї­ні не­ста­бі­ль­на, що не мо­же не по­з­на­ча­ти­ся і на жит­ті ра­йо­ну. З чо­го вам до­ве­ло­ся ро­з­по­чи­на­ти на по­са­ді го­ло­ви  Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­кої ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції?

- На по­са­ду го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції я був при­з­на­че­ний 4 кві­т­ня 2014 ро­ку. Си­ту­а­ція в ра­йо­ні на­ве­с­ні бу­ла не­про­с­тою як в по­лі­тич­но­му, так в еко­но­мі­ч­но­му ас­пе­к­тах. До при­к­ла­ду, скла­лась за­бор­го­ва­ність по зо­бо­в’я­зан­нях бю­дже­т­них уста­нов, що про­хо­ди­ли че­рез Ка­з­на­чей­с­т­во, на су­му 4 мі­ль­йо­ни гри­вень. А це фі­нан­су­ван­ня за­кла­дів осві­ти, ме­ди­ци­ни, со­ці­а­ль­ної сфе­ри. З ра­йон­ною дер­жа­в­ною ад­мі­ні­с­т­ра­ці­єю, се­ли­щ­ною і сіль­сь­ки­ми ра­да­ми як за­мо­в­ни­ка­ми пе­в­них ро­біт пі­д­п­ри­є­м­ці ві­д­мо­в­ля­ли­ся спів­пра­цю­ва­ти без сто­ві­д­со­т­ко­вої пе­ре­д­о­пла­ти по­с­луг. У по­лі­тич­но­му ас­пе­к­ті, зви­чай­но, ві­д­чу­ва­ю­чи ві­д­по­ві­д­не пі­д­не­сен­ня, ба­га­то ак­ти­ві­с­тів бу­ли впе­в­не­ні, що все змі­нить­ся вже сьо­го­д­ні. З ко­ман­дою од­но­ду­м­ців я ви­рі­шив пра­цю­ва­ти на ре­зуль­тат, не­зва­жа­ю­чи на ве­ли­кий об’єм не зав­жди об’є­к­ти­в­ної кри­ти­ки. Пе­р­шим сут­тє­вим ре­зуль­та­том, який мо­г­ли ві­д­чу­ти всі, став які­с­ний ре­монт до­ро­ги від Дні­с­т­ров­сь­ко­го во­до­с­хо­ви­ща до Му­ро­ва­них Ку­ри­ло­вець, де бу­ло осво­є­но 60 мі­ль­йо­нів гри­вень.  Пе­ре­ду­ва­ли цьо­му не­про­с­ті пе­ре­мо­ви­ни з ке­рі­в­ни­ц­т­вом  ПАТ «Ук­р­гі­д­ро­е­не­р­го». Не ди­в­ля­чись на скла­д­ну си­ту­а­цію з про­пла­тою, пі­д­го­ту­ва­ли за­кла­ди осві­ти, ку­ль­ту­ри, охо­ро­ни здо­ро­в’я до ро­бо­ти в осін­ньо-­зи­мо­вий пе­рі­од та не до­пу­с­ти­ли за­бо­р­го­ва­но­с­ті по за­ро­бі­т­ній пла­ті.

В 2014 ро­ці ро­з­по­ча­лись бо­йо­ві дії на Схо­ді Укра­ї­ни. Ра­йон­на дер­жа­в­на ад­мі­ні­с­т­ра­ція не сто­я­ла осто­ронь: ра­зом з ор­га­на­ми мі­с­це­во­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня ра­йо­ну, ак­ти­ві­с­та­ми, во­ло­н­те­ра­ми, аг­ра­рі­я­ми бу­ло за­по­ча­т­ко­ва­но ро­бо­ту Ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди. Кон­со­лі­до­ва­ни­ми зу­сил­ля­ми здій­с­ню­ва­в­ся збір ко­ш­тів та до­по­мо­ги на пі­д­т­ри­м­ку во­ї­нів не ли­ше з на­шо­го ра­йо­ну, а й вій­сь­ко­вих ча­с­тин, які бра­ли участь у бо­йо­вих ді­ях. 

- До при­з­на­чен­ня на по­са­ду го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції  ви пра­цю­ва­ли при­ва­т­ним пі­д­п­ри­є­м­цем. Як ви за­сто­со­ву­є­те по­пе­ре­д­ній до­с­від на те­пе­рі­ш­ній по­са­ді і що во­на для вас озна­чає?

- До при­з­на­чен­ня в 2014 ро­ці на по­са­ду го­ло­ви ра­йон­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції я пра­цю­вав 10 ро­ків на рі­з­них по­са­дах в ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди. По­над 4 ро­ки за­йма­в­ся пі­д­п­ри­є­м­ни­ць­кою ді­я­ль­ні­с­тю, пра­цю­вав ад­во­ка­том, на­да­вав юри­ди­ч­ні по­с­лу­ги. Зна­ю­чи весь об­сяг обо­в’я­з­ків, ком­плекс про­блем, бу­ду­чи зна­йо­мим з ви­мо­га­ми до по­са­ди го­ло­ви, в то­му чи­с­лі за­ро­бі­т­ною пла­тою, я при­зу­пи­нив свою ді­я­ль­ність як ад­во­кат та по­го­ди­в­ся на про­по­зи­цію по­дан­ня мо­єї ка­н­ди­да­ту­ри на по­са­ду го­ло­ви Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­кої рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції. При­з­на­чен­ню пе­ре­ду­вав ряд спів­бе­сід в Ад­мі­ні­с­т­ра­ції Пре­зи­де­н­та. На од­ній з них ме­не за­пи­та­ли, чо­му, ма­ю­чи на­ба­га­то ви­щий до­хід як ад­во­кат, йду на ро­бо­ту із зар­пла­тою, що скла­дає 1-2 дні ро­бо­ти ад­во­ка­та. Я ві­д­по­вів, що це є по­с­лі­до­в­ність мо­єї по­зи­ції, оскі­ль­ки знаю  і маю ба­чен­ня як по­т­рі­б­но пра­цю­ва­ти на да­ній по­са­ді за­д­ля за­без­пе­чен­ня спо­кою і ста­бі­ль­но­с­ті в ра­йо­ні, за­лу­чен­ня ін­ве­с­ти­цій та ре­а­лі­за­ції ва­ж­ли­вих про­е­к­тів.  Я го­то­вий до на­віть не­об­гру­н­то­ва­ної кри­ти­ки за­д­ля то­го, щоб у пі­д­су­м­ку зроб­ле­не мною бу­ло оці­не­но по­зи­ти­в­но. Як де­пу­тат ра­йон­ної ра­ди, я брав ак­ти­в­ну участь в жит­ті ра­йо­ну, не бо­я­в­ся сам об­гру­н­то­ва­но кри­ти­ку­ва­ти ін­ших. Під час Ре­во­лю­ції Гі­д­но­с­ті брав  участь у мі­ти­н­гах в Ки­є­ві та Му­ро­ва­них Ку­ри­лі­в­цях.

- На ва­шу ду­м­ку, які здо­бу­т­ки остан­ніх ро­ків для ви­ко­нав­чої вла­ди ра­йо­ну є най­більш ва­го­ми­ми і що пла­ну­єть­ся у  най­бли­ж­чій пе­р­с­пе­к­ти­ві?

- Здо­бу­т­ки для ор­га­ну вла­ди – не зо­всім ві­р­но, оскі­ль­ки ра­йон­на дер­жа­в­на ад­мі­ні­с­т­ра­ція по­к­ли­ка­на цим за­йма­ти­ся. Це до­сить кло­пі­т­ка, на­пру­же­на і не зав­жди по­мі­т­на ро­бо­та. І те, що в наш не­про­с­тий час бу­ло зроб­ле­но спі­ль­но  рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ці­єю та ор­га­на­ми мі­с­це­во­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня, я мо­жу про­і­н­фо­р­му­ва­ти. Без­по­се­ре­д­ньо за уча­с­тю рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції вда­ло­ся вті­ли­ти в жит­тя ряд про­е­к­тів.  Се­ред них -ре­монт до­ро­ги про­тя­ж­ні­с­тю 29 кі­ло­ме­т­рів від Дні­с­т­ров­сь­ко­го во­до­с­хо­ви­ща до Му­ро­ва­них Ку­ри­ло­вець, на що бу­ло за­лу­че­но 60 мі­ль­йо­нів гри­вень по­за­бю­дже­т­них ко­ш­тів. За­ве­р­ше­но бу­ді­в­ни­ц­т­во гру­по­во­го во­до­го­ну Ве­р­бо­ве­ць-­Му­ро­ва­ні Ку­ри­лі­в­ці за ра­ху­нок ко­ш­тів дер­жа­в­но­го Фо­н­ду ре­гі­о­на­ль­но­го ро­з­ви­т­ку в су­мі 1,4 млн.грн. Це бу­ді­в­ни­ц­т­во три­ва­ло 24 ро­ки. За­вдя­ки цьо­му зна­ч­но по­к­ра­ще­но во­до­по­ста­чан­ня рай­це­н­т­ру. Не­що­да­в­но в Му­ро­ва­них Ку­ри­лі­в­цях бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію 8-ква­р­ти­р­ний бу­ди­нок по ву­ли­ці Ен­ту­зі­а­с­тів за­га­ль­ною ва­р­ті­с­тю 2,6 млн. грн. Бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но ро­бо­ту Центру на­дан­ня ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­них по­с­луг, що да­ло мо­ж­ли­вість на­бли­зи­ти на­дан­ня ад­мін­по­с­луг до жи­те­лів те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад ра­йо­ну. По­в­ні­с­тю за­мі­не­но опа­лю­ва­ль­ні ко­т­ли в Ко­ни­щів­сь­кій та Ко­тю­жа­нів­сь­кій за­га­ль­но­о­с­ві­т­ніх шко­лах. Їх за­га­ль­на ва­р­тість – 1,5 мі­ль­йо­на гри­вень – опла­че­на з ра­йон­но­го бю­дже­ту   і пра­цю­ють во­ни на аль­те­р­на­ти­в­них ви­дах па­ли­ва.

Се­ред на­ших най­бли­ж­чих пла­нів – вті­лен­ня в жит­тя до­мо­в­ле­но­с­ті з ПАТ «Ук­р­гі­д­ро­е­не­р­го» про ре­монт 5 кі­ло­ме­т­рів до­ро­ги на ві­з­рі­з­ку смт.Му­ро­ва­ні Ку­ри­лі­в­ці – Пе­ре­ко­ри­н­ці, на що по­т­рі­б­но 12 мі­ль­йо­нів гри­вень. За­вдя­ки спів­пра­ці з На­род­ним де­пу­та­том Укра­ї­ни Іва­ном Дми­т­ро­ви­чем Спо­ри­шем  в по­то­ч­но­му ро­ці бу­де ві­д­ре­мо­н­то­ва­но ву­ли­ці Со­бо­р­на та Ко­ма­ро­ва в рай­це­н­т­рі. На ці по­т­ре­би з дер­жа­в­но­го бю­дже­ту ви­ді­ле­но 2,5 мі­ль­йо­на гри­вень, які бу­дуть осво­є­ні до ли­с­то­па­да 2016 ро­ку. Пла­ну­єть­ся вве­ден­ня в екс­плу­а­та­цію по­лі­го­ну тве­р­дих по­бу­то­вих ві­д­хо­дів. Бу­де здій­с­не­но бу­ді­в­ни­ц­т­во со­р­ту­ва­ль­ної лі­нії, на яку за­ре­зе­р­во­ва­но 4,5 мі­ль­йо­на гри­вень об­ла­с­но­го бю­дже­ту. На про­ве­ден­ня ре­ко­н­с­т­ру­к­ції те­п­ло­ме­ре­жі лі­ка­р­ні пла­но­во­го лі­ку­ван­ня за­лу­че­но 637 тис. грн. з дер­жа­в­но­го Фо­н­ду ре­гі­о­на­ль­но­го ро­з­ви­т­ку та ра­йон­но­го бю­дже­ту. Пе­ред­ба­ча­єть­ся вве­ден­ня в екс­плу­а­та­цію во­до­го­нів  в се­лах Лу­чи­н­чик, Ро­з­до­лі­в­ка та Ко­тю­жа­ни. Бу­дуть та­кож ви­ді­ле­ні ко­ш­ти для за­без­пе­чен­ня ра­йон­но­го се­к­то­ру дер­жа­в­ної слу­ж­би над­зви­чай­них си­ту­а­цій ди­ха­ль­ни­ми апа­ра­та­ми на сти­с­не­но­му по­ві­т­рі.

- Жи­те­лів на­шо­го ра­йо­ну хви­лює пи­тан­ня ство­рен­ня об’є­д­на­них гро­мад. Яка ва­ша ду­м­ка про пе­р­с­пе­к­ти­ви ра­йо­ну?

- Про­цес об’є­д­нан­ня те­ри­то­рі­а­ль­них гро­мад впро­ва­джу­єть­ся як еле­мент де­це­н­т­ра­лі­за­ції. Вер­хо­в­ною Ра­дою Укра­ї­ни бу­ло при­йн­я­то За­кон «Про до­б­ро­ві­ль­не об’є­д­нан­ня гро­мад» - са­ме до­б­ро­ві­ль­не, бо без зго­ди ті­єї чи ін­шої гро­ма­ди про­цес об’є­д­нан­ня не ві­д­бу­деть­ся. В зв’я­з­ку з тим, що про­цес об’є­д­нан­ня три­ває по всій дер­жа­ві, ро­з­ро­б­ля­ють­ся пла­ни пе­р­с­пе­к­ти­в­но­го ро­з­ви­т­ку. Та­кий план був ро­з­ро­б­ле­ний і рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ці­єю, в яко­му бу­ло за­про­по­но­ва­но ство­рен­ня п’я­ти об’є­д­на­них гро­мад на те­ри­то­рії ра­йо­ну. Од­нак да­ний ва­рі­ант не був пі­д­т­ри­ма­ний ні са­ми­ми гро­ма­да­ми, ні Мі­ні­с­тер­с­т­вом ре­гі­о­на­ль­но­го ро­з­ви­т­ку і бу­ді­в­ни­ц­т­ва. Не­що­да­в­но був опри­лю­д­не­ний про­ект, ро­з­ро­б­ле­ний Мі­н­ре­гі­о­н­бу­дом, який пе­ред­ба­чає ство­рен­ня в ра­йо­ні двох об’є­д­на­них гро­мад, а та­кож об’є­д­нан­ня де­яких рад з те­ри­то­рі­а­ль­ни­ми гро­ма­да­ми су­сі­д­ніх ра­йо­нів. Знаю, що ця ін­фо­р­ма­ція по­тя­г­ну­ла за со­бою хви­лю емо­цій та обу­рен­ня. Хо­чу ще раз на­го­ло­си­ти, що без зго­ди гро­мад цей план не мо­же бу­ти вті­ле­ний в жит­тя.

- Не пе­рей­ма­є­тесь тим, що най­бли­ж­чим ча­сом не ста­не ад­мі­ні­с­т­ра­цій?

- Я вва­жаю, що в умо­вах здій­с­нен­ня де­це­н­т­ра­лі­за­ції вла­ди, що впро­ва­джу­єть­ся в дер­жа­ві, ра­йон­ні дер­жа­в­ні ад­мі­ні­с­т­ра­ції ма­ють бу­ти лі­к­ві­до­ва­ні, оскі­ль­ки де­це­н­т­ра­лі­за­ція на­дає бі­ль­ше прав і мо­ж­ли­во­с­тей ор­га­нам мі­с­це­во­го са­мо­в­ря­ду­ван­ня. Са­ме во­ни ма­ють бу­ти най­ви­щим ор­га­ном вла­ди і ві­д­по­ві­да­ти за ро­з­ви­ток те­ри­то­рій, а фу­н­к­ції, які сьо­го­д­ні ви­ко­ну­ють ад­мі­ні­с­т­ра­ції – де­ле­го­ва­ні.

- Чи зве­р­та­ють­ся до вас уча­с­ни­ки ан­ти­те­ро­ри­с­ти­ч­ної опе­ра­ції з сво­ї­ми про­бле­ма­ми? Як вда­єть­ся їх ви­рі­шу­ва­ти?

- З по­ча­т­ку бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі 106 жи­те­лів на­шо­го ра­йо­ну взя­ли в них участь. 84 з них на сьо­го­д­ні де­мо­бі­лі­зо­ва­но. Пи­тан­ня, з яки­ми най­бі­ль­ше зве­р­та­ють­ся вій­сь­ко­во­с­лу­ж­бо­в­ці, сто­су­ють­ся пра­це­в­ла­ш­ту­ван­ня, на­дан­ня зе­ме­ль­них ді­ля­нок, отри­ман­ня жи­т­ла, до­по­мо­ги у ре­а­бі­лі­та­ції. На сьо­го­д­ні 81 уча­с­ни­ку АТО ра­йо­ну ви­ді­ле­ні зе­ме­ль­ні ді­ля­н­ки, за­ре­зе­р­во­ва­ні сіль­сь­ки­ми ра­да­ми. 27 вій­сь­ко­вих вже отри­ма­ли пра­во вла­с­но­с­ті на  зе­ме­ль­ні ді­ля­н­ки. З на­ши­ми во­ї­на­ми ми не один раз про­во­ди­ли зу­стрі­чі, де у них бу­ла мо­ж­ли­вість по­ді­ли­тись на­бо­лі­лим,  здій­с­ню­є­мо та­кож пі­д­т­ри­м­ку їх­ніх сі­мей.

- До­сить су­пе­ре­ч­ли­ві ду­м­ки  мо­ж­на по­чу­ти про си­с­те­му еле­к­т­рон­но­го по­і­мен­но­го го­ло­су­ван­ня «Го­лос», при­д­ба­ну ра­йон­ною ра­дою.

- По­і­мен­не го­ло­су­ван­ня – це ви­мо­га ча­су, бо згі­д­но ча­с­ти­ни тре­тьої стат­ті 59 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про мі­с­це­ве са­мо­в­ря­ду­ван­ня в Укра­ї­ні» рі­шен­ня прий­ма­ють­ся ві­д­к­ри­тим по­і­мен­ним го­ло­су­ван­ням. Де­пу­та­та­ми ра­йон­ної ра­ди май­же од­но­го­ло­с­но бу­ло при­йн­я­то рі­шен­ня впро­ва­ди­ти в ра­йон­ній ра­ді си­с­те­му по­і­мен­но­го го­ло­су­ван­ня «Го­лос». Під час ві­зи­ту в наш ра­йон го­лів об­ла­с­ної дер­жа­в­ної ад­мі­ні­с­т­ра­ції та об­ла­с­ної ра­ди впро­ва­джен­ня еле­к­т­рон­ної си­с­те­ми бу­ло ві­д­мі­че­не як крок впе­ред.  Не по­ді­ляю ду­м­ку ске­п­ти­ків, оскі­ль­ки вста­но­в­лен­ня еле­к­т­рон­них си­с­тем по­і­мен­но­го го­ло­су­ван­ня не­за­ба­ром бу­де впро­ва­дже­не в ко­ж­но­му ра­йо­ні.

- Як ви сприй­ма­є­те кри­ти­ку і що б ска­за­ли лю­дям, які ба­чать у ва­ших ді­ях ли­ше не­га­тив?

-  Будь-­яку кри­ти­ку сприй­маю за на­ле­ж­не, оскі­ль­ки очо­люю ор­ган дер­жа­в­ної ви­ко­нав­чої вла­ди. Не кри­ти­ку­ють ли­ше тих, хто ні­чо­го не ро­бить. Не зав­жди кри­ти­ка на мою ад­ре­су є об’є­к­ти­в­ною. Ба­га­тьох осіб, які кри­ти­ку­ють ме­не в со­ц­ме­ре­жах і в ро­з­мо­вах, я знаю осо­би­с­то. Їм я ска­жу – всі ме­не зна­ють, з ба­га­ть­ма спі­л­ку­юсь та ба­чусь, бі­ль­шість ма­ють но­мер мо­го те­ле­фо­на. Я зав­жди ві­д­к­ри­тий до спі­л­ку­ван­ня, го­то­вий ви­сло­ви­ти свою по­зи­цію з то­го чи ін­шо­го пи­тан­ня. Як­що хо­четь­ся кри­ти­ку­ва­ти, то ро­біть це об­гру­н­то­ва­но і  об’є­к­ти­в­но.

- Що ви ска­же­те на за­ве­р­шен­ня ро­з­мо­ви і які ва­ші по­ба­жан­ня жи­те­лям ра­йо­ну?

- Пі­д­су­мо­ву­ю­чи на­шу ро­з­мо­ву, хо­чу за­зна­чи­ти: го­ло­в­не, щоб за­кін­чи­ла­ся вій­на на Схо­ді на­шої кра­ї­ни й ско­рі­ше за­па­ну­вав мир та спо­кій в ко­ж­ній осе­лі. В на­шій дер­жа­ві по­с­ту­по­во ро­з­по­чи­на­ють­ся ре­фо­р­ми, які по­вин­ні за­ве­р­ши­ти­ся ре­а­ль­ним про­су­ван­ням до єв­ро­пей­сь­ких ста­н­да­р­тів жит­тя. А для цьо­го  да­вай­те ра­зом змі­ню­ва­тись, пі­д­ні­ма­тись на но­ги, бу­ду­ва­ти ци­ві­лі­зо­ва­ну, не­за­ле­ж­ну дер­жа­ву. Тре­ба вчи­ти­ся пра­ви­ль­но лю­би­ти, по­ва­жа­ти, ці­ну­ва­ти все те, що у нас є. І па­м’я­та­ти – ми тво­ри­мо іс­то­рію. Да­вай­те тво­ри­ти її гі­д­но!« повернутися до списку новин