Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Відкрито меморіальну дошку загиблому в зоні АТО Роману Ковалю

Переглядів: 526

 25 тра­в­ня на подвір`ї Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­кої шко­ли ві­д­бу­в­ся мі­тинг, при­с­вя­че­ний ві­д­к­рит­тю ме­мо­рі­а­ль­ної до­ш­ки ге­рою-­зе­м­ля­ку Ро­ма­ну Ко­ва­лю, який рік то­му за­ги­нув, ви­ко­ну­ю­чи бо­йо­ве за­вдан­ня в зо­ні АТО. Цьо­го дня Ро­ма­ну ви­по­в­ни­ло­ся б 34 ро­ки. На жаль, йо­го мо­ло­де жит­тя за­бра­ла пі­д­с­ту­п­на вій­на, за­ли­ши­в­ши у ві­ч­но­му го­рі рі­д­ним йо­му лю­дей – дру­жи­ну Га­ли­ну та най­до­ро­ж­чих си­нів Ва­ди­ма і Дми­т­ри­ка.

Вша­ну­ва­ти па­м’ять ге­роя при­йш­ли од­но­се­ль­ці, од­но­кла­с­ни­ки, уча­с­ни­ки бо­йо­вих дій в зо­ні АТО, уч­ні та вчителі шко­ли. Ро­з­по­ча­ли мі­тинг вчи­те­лі шко­ли Оле­на По­по­ва та Ми­хай­ло Па­в­люк. У сво­їх ви­сту­пах вій­сь­ко­вий ко­мі­сар ра­йон­но­го військ­ко­ма­ту Юрій Чо­р­ний, пе­р­ший за­сту­п­ник го­ло­ви рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Іван Гон­чар, уча­с­ник бо­йо­вих дій Юрій По­г­ри­бе­н­ко, од­но­к­ла­с­ни­ця Ок­са­на Ма­ру­няк, Ви­ще­о­ль­че­да­їв­сь­кий сіль­сь­кий го­ло­ва Те­тя­на Квя­т­ков­сь­ка за­зна­чи­ли, що Ро­ман Ко­валь – один з тих ге­ро­їв, які по­же­р­т­ву­ва­ли сво­їм жит­тям за­ра­ди ми­р­но­го май­бу­т­ньо­го. Ви­сло­ви­ли щи­рі спів­чут­тя сі­м’ї і рі­д­ним за­ги­б­ло­го. Від іме­ні од­но­к­ла­с­ни­ків Ок­са­на Ма­ру­няк пе­ре­да­ла зі­б­ра­ні ни­ми ко­ш­ти на ме­мо­рі­а­ль­ну до­ш­ку.

Пра­во ві­д­к­ри­ти ме­мо­рі­а­ль­ну до­ш­ку ге­рою, яку встановили на фасаді школи, бу­ло на­да­но йо­го си­ну Ва­ди­му та уча­с­ни­ку бо­йо­вих дій Юрію По­г­ри­бе­н­ку. Уч­ні шко­ли за­па­ли­ли сві­ч­ки па­м’я­ті. Хви­ли­ною мо­в­чан­ня при­су­т­ні вша­ну­ва­ли па­м’ять всіх за­ги­б­лих. Са­мо­ді­я­ль­на по­е­те­са Ва­ле­н­ти­на Ки­щук за­чи­та­ла вла­с­ний вірш, при­с­вя­че­ний Ро­ма­ну Ко­ва­лю. У ви­ко­нан­ні Юлії Спо­де­нюк про­зву­ча­ла пі­с­ня про ге­ро­їв АТО.

Всі ба­жа­ю­чі по­ї­ха­ли до мо­ги­ли зе­м­ля­ка, де по­мо­ли­ли­ся, по­к­ла­ли кві­ти та ще раз до­б­ри­ми сло­ва­ми зга­да­ли сво­го од­но­се­ль­ця. Не­хай свя­та зе­м­ля бе­ре­же йо­го ві­ч­ний спо­кій, а Го­с­подь да­рує Цар­с­т­во Не­бе­с­не. Сві­т­ла па­м’ять про Ро­ма­на Ко­ва­ля на­за­в­ж­ди за­ли­шить­ся у се­р­цях усіх, хто йо­го знав.« повернутися до списку новин