Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Субсидії: Оновлена програма житлових субсидій. Що потрібно знати?

Переглядів: 462

 

З  1 тра­в­ня в Укра­ї­ні діє оно­в­ле­на про­гра­ма жи­т­ло­вих су­б­си­дій. Уря­дом кра­ї­ни вне­се­но змі­ни до По­с­та­но­ви «Про спро­щен­ня по­ряд­ку на­дан­ня на­се­лен­ню су­б­си­дій на ві­д­ш­ко­ду­ван­ня ви­трат на опла­ту жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­них по­с­луг, при­д­бан­ня скра­п­ле­но­го га­зу, тве­р­до­го та рі­д­ко­го пі­ч­но­го по­бу­то­во­го па­ли­ва». Що змі­ни­ло­ся для отри­му­ва­чів су­б­си­дії розповідає заступник начальника управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації Галина Дерун?

- По­яс­ніть, будь-­ла­с­ка, чи бу­дуть у зв’я­з­ку з вне­се­ни­ми змі­на­ми гро­ма­дя­нам ра­йо­ну здій­с­ню­ва­ти пе­ре­ра­ху­нок жи­т­ло­вої су­б­си­дії?

- Управ­лін­ням пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня РДА про­ве­дено пе­ре­ра­ху­нок су­б­си­дій на лі­т­ній пе­рі­од, а з жо­в­т­ня – на но­вий опа­лю­ва­ль­ний се­зон вже з ура­ху­ван­ням но­вих змін. У ра­зі при­з­на­чен­ня су­б­си­дії – її бу­де по­ве­р­не­но, по­чи­на­ю­чи з 1 тра­в­ня.

- Чи по­т­рі­б­но по­вто­р­но по­да­ва­ти до­ку­ме­н­ти на офо­р­м­лен­ня до­по­мо­ги?

- По­да­ва­ти не­об­хід­но ли­ше тим, хто оре­н­дує жи­т­ло, у ко­го ві­д­бу­ли­ся змі­ни у скла­ді сі­м’ї, хто хо­че отри­ма­ти су­б­си­дії на тве­р­де па­ли­во та скра­п­ле­ний газ. Для ре­ш­ти су­б­си­ді­а­н­тів пе­ре­ра­ху­нок про­ве­дуть ав­то­ма­ти­ч­но, без по­вто­р­но­го зве­р­нен­ня.

- Які змі­ни що­до опа­лю­ва­ль­но­го пе­рі­о­ду 2017-2018 ро­ків?

- У на­шо­му ра­йо­ні центра­лі­зо­ва­не опа­лен­ня ві­д­су­т­нє, а для ко­ри­с­ту­ва­чів ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го опа­лен­ня су­б­си­дія на опа­лю­ва­ль­ний се­зон бу­де на­ра­хо­ву­ва­ти­ся з 16 жо­в­т­ня до 15 кві­т­ня.

- Впро­ва­дже­но про­гра­му мо­не­ти­за­ції ча­с­ти­ни зе­ко­но­м­ле­них су­б­си­дій. Ро­з’я­с­ніть, як це бу­де на­ра­хо­ву­ва­тись?

- Гро­шо­ва ви­пла­та ене­р­го­о­ща­д­ним ро­ди­нам – це є ча­с­ти­на не­ви­ко­ри­с­та­ної су­ми су­б­си­дії для ві­д­ш­ко­ду­ван­ня ви­трат на опла­ту по­с­луг з еле­к­т­ро­по­с­та­чан­ня для ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го опа­лен­ня, що в ек­ві­ва­ле­н­ті не пе­ре­ви­щує ва­р­то­с­ті (ста­ном на 1 тра­в­ня но­во­го опа­лю­ва­ль­но­го се­зо­ну) ва­р­то­с­ті зе­ко­но­м­ле­них 150 кВт еле­к­т­ро­е­не­р­гії (це 135 гри­вень) як­що цей ре­сурс ви­ко­ри­с­то­ву­єть­ся для ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го опа­лен­ня. Ін­фо­р­ма­цію про на­я­в­ність еко­но­мії ко­жен отри­му­вач су­б­си­дії мо­же ді­з­на­ти­ся в Му­ро­ва­но­ку­ри­ло­ве­ць­ких еле­к­т­ри­ч­них ме­ре­жах або в управ­лін­ні пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня. Су­б­си­ді­а­н­там, які ве­ли ене­р­го­е­фе­к­ти­в­не до­мо­го­с­по­дар­с­т­во, для отри­ман­ня ко­ш­тів не­об­хід­но до 1 ве­ре­с­ня по­да­ти за­я­ву у мі­с­це­ве управ­лін­ня пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня, на пі­д­с­та­ві якої здій­с­ню­ва­ти­меть­ся ви­пла­та гро­шо­вої ви­на­го­ро­ди за ене­р­го­е­фе­к­ти­в­ність. Ви­пла­та бу­де здій­с­ню­ва­ти­ся че­рез «Ук­р­по­ш­ту» або на осо­бо­вий ра­ху­нок оде­р­жу­ва­ча су­б­си­дії в ба­н­ку. На мо­мент по­да­чі за­я­ви ра­ху­нок в ба­н­ку по­ви­нен бу­ти уже ві­д­к­ри­тим.

- На які змі­ни на­се­лен­ню не­об­хід­но зве­р­ну­ти ува­гу?

-  Для пе­н­сі­о­не­рів, ін­ва­лі­дів, які не пра­цю­ють з об’є­к­ти­в­них при­чин, збі­ль­ше­но со­ці­а­ль­ну но­р­му. Як­що в по­ме­ш­кан­ні про­жи­ває 1-2 не­пра­це­зда­т­них лю­ди­ни – со­ці­а­ль­на но­р­ма, за якою їм ра­ху­ва­ти­меть­ся ро­з­мір су­б­си­дії, збі­ль­шу­єть­ся з 49 кв.м до 75 кв.м. До­хо­ди для при­з­на­чен­ня су­б­си­дій для ві­д­ш­ко­ду­ван­ня ви­трат на опла­ту жи­т­ло­во-­ко­му­на­ль­них по­с­луг (еле­к­т­ро­о­па­лен­ня) вра­хо­ву­ва­ти­муть­ся за чо­ти­ри ква­р­та­ли, що пе­ре­ду­ють мі­ся­цю, по­пе­ре­д­ньо­му до мі­ся­ця, з яко­го при­з­на­ча­єть­ся су­б­си­дія. Та­ким чи­ном, вра­хо­ву­ва­ти­муть­ся більш ак­ту­а­ль­ні до­хо­ди, а не за по­пе­ре­д­ній ка­ле­н­да­р­ний рік. При при­з­на­чен­ні су­б­си­дій на при­д­бан­ня тве­р­до­го па­ли­ва і скра­п­ле­но­го га­зу вра­хо­ву­ють­ся до­хо­ди, як і ра­ні­ше, за по­пе­ре­д­ній ка­ле­н­да­р­ний рік. Та­кож вра­хо­ву­ва­ти­меть­ся на­я­в­ність про­стро­че­ної по­над два мі­ся­ці за­бо­р­го­ва­но­с­ті з опла­ти ко­му­на­ль­них по­с­луг. При та­кій за­бо­р­го­ва­но­с­ті, су­б­си­дія на на­сту­п­ний пе­рі­од бу­де при­з­на­ча­ти­ся тіль­ки за умо­ви її по­га­шен­ня або офо­р­м­лен­ня до­го­во­ру ре­с­т­ру­к­ту­ри­за­ції бо­р­гу.

- Про які змі­ни гро­ма­дя­нам обо­в’я­з­ко­во не­об­хід­но по­ві­до­ми­ти фа­хі­в­ців управ­лін­ня пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня?

- Про­тя­гом мі­ся­ця отри­му­ва­чі су­б­си­дії ма­ють по­ві­до­ми­ти про на­сту­п­ні змі­ни:

- скла­ду за­ре­є­с­т­ро­ва­них у жи­т­лі (хтось ви­пи­са­в­ся чи при­пи­са­в­ся);

- со­ці­а­ль­но­го ста­ту­су чле­нів сі­м’ї (хтось зві­ль­ни­в­ся або вла­ш­ту­ва­в­ся на ро­бо­ту, став на об­лік в центрі за­йня­то­с­ті або став пе­н­сі­о­не­ром);

- про здій­с­нен­ня од­но­ра­зо­вої по­ку­п­ки, яка пе­ре­ви­щує 50 ти­сяч гри­вень;

- про пе­ре­хід на ін­ший вид опа­лен­ня.

За до­ві­д­ка­ми зве­р­та­тись до управ­лін­ня пра­ці та со­ці­а­ль­но­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції за тел.:  (0432) 2-14-67.« повернутися до списку новин